Vlaams Huis Ninove

Onze algemene gebruiksvoorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN DE WEBSTEK VAN Vlaams Huis Ninove vzw
Deze webpagina is eigendom van Vlaams Huis Ninove vzw, Pamelstraat 12, 9400 Ninove
0475/ 629 735
info@Vlaamshuisninove.be


Het gebruikmaken van de webstek Vlaamshuisninove.be houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden kunnen door Vlaams Huis Ninove vzw op elk moment worden gewijzigd. Zij worden steeds vermeld op deze webpagina.

Vlaams Huis Ninove vzw kiest autonoom welke technische middelen nodig zijn om de toegang tot haar webpagina tot stand te brengen. Vlaams Huis Ninove vzw geeft geen garantie dat haar webpagina vrij is van eventuele virussen of fouten.


Aansprakelijkheid

Vlaams Huis Ninove vzw zet zich in om op haar webpagina correcte en actuele informatie aan te bieden. Dit impliceert niet dat alle weergegeven informatie op elk moment volledig of correct is.

Het gebruik en raadplegen van de webpagina gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vlaams Huis Ninove vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van haar webpagina. Vlaams Huis Ninove vzw is evenmin aansprakelijk voor andere websites waar er naar de webstek van Vlaams Huis Ninove vzw verwezen wordt.
Vlaams Huis Ninove vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit hyperlinks naar andere webpaginas die op Vlaamshuisninove.be werden geplaatst.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, documenten, afbeeldingen en video’s behoren tot de intellectuele eigendom van Vlaams Huis Ninove vzw of die van derden. Reproductie van dit materiaal is enkel toegestaan mits bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Vlaams Huis Ninove vzw.


Privacy

Onze privacyverklaring vindt u hieronder terug.


Cookies

Vlaamshuisninove.be maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden gezet om ons systeem te laten weten hoe bezoekers onze webpagina precies gebruiken. Deze gegevens worden bijgehouden en verwerkt door Google Inc in de Verenigde Staten van Amerika. Indien gewenst kan u het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw internetbrowser. Door gebruik te maken van Vlaamshuisninove.be gaat u akkoord met het feit dat Google Inc uw surfgedrag op Vlaamshuisninove.be zal analyseren.

Naar Belgisch recht


Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgisch recht. Ieder geschil omtrent het gebruik van en/of het raadplegen van deze webpagina valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost Vlaanderen.

PRIVACYVERKLARING VAN Vlaams Huis Ninove vzw


Vlaams Huis Ninove vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Vlaams Huis Ninove vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Vlaams Huis Ninove vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vlaams Huis Ninove vzw
Pamelstraat 12
9400 Ninove
info@forzaninove.be
Telefoon : 0475/629 735


Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Persoonsgegevens worden door feitelijke vereniging Vlaams Huis Ninove vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Ledenadministratie
Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, geboortedatum, beroep
Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.


Bewaartermijn

Feitelijke vereniging Vlaams Huis Ninove vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Feitelijke vereniging Vlaams Huis Ninove vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.
Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website Vlaamshuisninove.be.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vlaams Huis Ninove vzw
Pamelstraat 12
9400 Ninove
info@vlaamshuisninove.be
Telefoon : 0475/629 735


U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be


Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Feitelijke vereniging Vlaams Huis Ninove vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.


Vlaams Huis Ninove

Copyright 2021 © Vlaams Huis Ninove vzw. Pamelstraat 12, 9400 Ninove. ond. nr.: 0762.758.312.
Alle rechten voorbehouden.